فهرست پرسشها

نمایش 46 - 46 از 46

نام و نام خانوادگیتاریخ پرسشعنوان پرسشدسته بندی پرسشمتن پرسشپاسخ
مینا جواهری1400-04-07شروع غذای کمکیتغذیه کودکان

با سلام، دختر من 5 ماهه است امکان شروع غذای کمکی برای او وجود دارد؟

در صورت طبیعی بودن وزن کودک بهتر است از پایان 6 ماهگی شروع کنید.

نام و نام خانوادگیتاریخ پرسشعنوان پرسشدسته بندی پرسشمتن پرسشپاسخ
فهرست