بلوغ

بلوغ (تکامل جنسی) دوره ای از تغییرات عمده در پسران و دختران می باشد. سن تغییرات فیزیکی بلوغ به شکل متغییر در افراد متفاوت است. در هر دو جنس تغییرات…
بیش تر بخوانید