مغز نوزاد

چگونه می توان به رشد مغز نوزاد کمک کرد؟

تحریکات مغزی به ساخته شدن سلول های مغزی در نوزاد کمک شایانی می کند. کارهایی که والدین می توانند در خانه باعث رشد مغزی کودک خود شوند بدین قرا راست:

1-نوزاد خود را مقابل تلویزیون قرار ندهید.

2-وقتی نوزاد خود را تنها می گذارید مقابلش از آویزه های متحرک استفاده کنید.

3-اگر برای آغوش گرفته شدن توسط شما بی قراری می کند می توانید از آغوشی برای چسباندن او به خود استفاده کنید.

4-بازی کردن با نوزاد، حرف زدن با او، دست تکان دادن برایش و نشان دادن اشیاء به او رشد مغز او را تحریک می کند.

چگونه مغز نوزاد می تواند دچار آسیب شود؟

1-استرس به مغز کودک نوزاد آسیب می زند. شنیدن صدای جیغ و فریاد و قیافه های وحشت زده یا زمانیکه شاهد آزار  اذیت دیگران است دچار استرس زیادی خواهد شد. استرس باعث ترشح هورمون کورتیزول شده که در صورت ترشح مداوم روی مغز او تأثیرات مخربی خواهد داشت.

2-تکان دادن شدید نوزاد: ماهیچه گردن نوزاد ضعیف است و سر کودک نسبت به بدن وی وزن سنگینی دارد. تکان دادن شدید نوزاد می تواند منجر به پارگی مویرگهای مغز او شده که اثرات غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت بدون آنکه نشانه ظاهری در او مشاهده شود. به همین دلیل از تکان دادن شدید نوزاد و پرت کردن و بالا انداختن او اجتناب کنید.

2-بی اعتنایی به گریه کردن نوزاد: تحقیقات نشان می دهند که پاسخ سریع ندادن به نیاز کودک در روابط انسانی او در آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت. کودکانی که اجازه داده شده بیشتر گریه کنند از هوش کمتر، سلامت کمتر و همکاری کمتری نسبت به دیگر کودکان برخوردارند. آنها در رفتارشان اضطراب بیشتری خواهند داشت. مادرانی که نیاز کودکشان را قبل از به گریه افتادن برآورده می کنند کودکانی مستقل تر خواهند داشت. البته این اصل تا دو سالگی قابل اجراست. و بعد از دو سالگی به کودک صبر آموخته می شود.

تهیه شده توسط : دکتر سارا نخعی زاده – متخصص کودکان و نوزادان

 تیرماه 1400

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان

فهرست