زردی در نوزادان

زردی در نوزادان در حدود 60 درصد نوزادان ترم (نوزادانی که به موقع به دنیا امده اند) و 80 درصد نوزادان نارس در هفته اول زندگی دیده می شود.

بایستی به این نکته توجه داشت که افزایش عدد زردی (بیلی روبین غیر مستقیم) در دوران نوزادی میتواند عوارض عصبی جبران ناپذیری داشته باشد.زردی (افزایش بیلی روبین ) در دوران نوزادی علل مختلفی دارد. توصیه می شود در صورت وجود زردی در نوزادان در خصوص تشخیص و درمان به پزشک کودکان مراجعه نمایید.

پرسش جدید

فرم ارسال پرسشهای والدین کودکان