All posts in رشد نوزادان و کودکان

رشد کودک در ۱ ماهگی

1_month

چقدر شیر خوار من رشد خواهد کرد؟

در ماه اول زندگی رشد سریع است. در این دوره شیرخوار شما بین ۳/۸۲/۵ سانتیمتر قد و حدود ۹۰۰ گرم وزن خواهد گرفت. البته این مقادیر به صورت میانگین بوده و رشد شیرخوار شما می تواند کندتر یا سریعتر باشد.

ادامه مطلب

رشد کودک ۶ تا ۱۲ ساله

6_12

آنچنان که کودکان از سنین مدرسه به سمت نوجوانی رشد می کنند محدوده وسیعی از رشد قدی و وزنی وجود دارد.

در این سنین قدکودکان حدود ۶ تا ۷ سانتیمتر در هر سال رشد می کند و وزن کودک حدود ۲ تا ۳ کیلوگرم در سال افزایش می یابد و تا زمان بلوغ ادامه خواهد داشت.

ادامه مطلب